การคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผลลัพท์

บาท
รวมยอดเงิน
ส่วนลด
ยอดหลังหักส่วนลด
Vat ( 7% )
ยอดรวม Vat
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รวมสุทธิ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่เรียกเต็มๆ ว่า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นมาตรการสำหรับเก็บภาษีล่วงหน้าบางส่วนตอนที่คุณรับเงิน ซึ่งโดยทั่วไปแม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีอีกต่อไปแล้ว เพราะยังไม่ถือว่าเป็นภาษีสุดท้าย

ทั้งนี้การจ่ายเงินบางกรณีกฎหมายจะกำหนดให้คนที่จ่ายเงินมีทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตอนที่คุณรับเงินด้วย แล้วค่อยนำเงินภาษีนั้นนำส่งกรมสรรพากรอีกที ในขณะที่การจ่ายเงินบางกรณีกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดหน้าที่ให้คนจ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและประเภทของเงินที่จ่าย

อย่างไรก็ดี ผู้รับเงินจะได้รับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเสียภาษีด้วย